Vedtekter


§ 1

Selskabet er en forening som skal fremme og støtte formål i Bergen by av kulturell, kunstnerisk og praktisk art som ikke pliktmessig påhviler det offentlige.  Selskabet har sitt sete i Bergen.

§ 2

Enhver kan bli medlem av selskapet mot å betale den kontingent som er fastsatt av generalforsamlingen. Den årlige kontingenten betales forskuddsvis. Utmeldelse må skje skriftlig. Unnlater noe medlem å betale kontingent, anses vedkommende uttrådt av Selskabet.

§ 3

Selskabet ledes av et styre som består av fra 7 til 10 medlemmer.  Styret velges av den ordinære generalforsamling blant Selskabets medlemmer. Valget gjelder for 2 år, dog således at ca. halvparten av styremedlemmene uttrer hvert år.  Generalforsamlingen velger også hvert år 3 til 5 suppleanter til styret.  I den orden de er valgt, trer de – i tilfelle avgang – inn i styret for vedkommende styremedlems gjenværende funksjonstid.  Styremedlemmer kan gjenvelges innenfor en samlet funksjonstid av 14 år.

Styremedlemmer som velges som preses, visepreses og sekretær kan gjenvelges til disse tillitsverv utover forannevnte begrensning, dog slik at maksimal funksjonstid i styret er 24 år..

Valg på preses, styremedlemmer og suppleanter forberedes av en valgkomite som består av 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen.  Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 4

Styret konstituerer seg selv og velger visepreses, sekretær og to andre styremedlemmer som sammen med preses utgjør arbeidsutvalget.  Styret oppnevner også andre utvalg som anses ønskelig.

Styret ansetter forretningsfører.

§ 5

Preses, eller i hans/hennes forfall visepreses, sammen med ett styremedlem forplikter Selskabet med sine underskrifter.

§ 6

Styret holder møte når preses finner det nødvendig, eller når det kreves av minst 3 styremedlemmer.  Intet vedtak er gyldig uten at minst halvparten av styremedlemmene er til stede.  I tilfelle stemmelikhet, gjør den stemme preses avgir utslaget.

§ 7

Selskabet forvalter Det Nyttige Selskabs Allmennyttige Fellesfond og andre legater stilt til Selskabets disposisjon gjennom gavebrev, testament eller egne statutter.

Selskapets midler gjøres fruktbringende på den måte styret til enhver tid finner forsvarlig, hensyn tatt til krav om sikkerhet.

Styret treffer alle avgjørelser som ikke særskilt er tillagt generalforsamlingen.

§ 8

Vedtak om anvendelse av disponible midler fattes på et styremøte som bør holdes på Selskabets stiftelsesdag.

§ 9

Generalforsamlingen skal holdes hvert år senest innen mai måneds utgang.  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller det kreves av minst 25 medlemmer.

Generalforsamling innkalles av styret pr. e-post eller ved offentlig kunngjøring med minst 8 dagers varsel. Generalforsamlingen ledes av preses.  I tilfelle av stemmelikhet gjør hans/hennes stemme utslaget.  Ingen kan stemme ved fullmakt.

§ 10

På den ordinære generalforsamling behandles:

  1. Årsberetning fra styret.
  2. Regnskap i revidert stand.
  3. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter.
  4.  Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen.
  5. Valg av revisor.
  6. Fastsettelse av kontingenten.

§ 11

Forslag til endring i Selskabets lover eller til Selskabets oppløsning må fremsettes på en ordinær generalforsamling.  Den endelige behandling skal dog finne sted på neste års generalforsamling, hvor det til vedtagelse av forslag kreves minst 3/4-deler av de møtende medlemmers stemmer.

§ 12.

Hvis Selskabet blir oppløst, skal dets midler gå over til Det Nyttige Selskabs Allmennyttige Fellesfond.